تابناک هرمزگان- کارشناسان برق شهرستان بشاگرد موفق به انجام تعمیرات اساسی یک دستگاه پست هوایی در روستای ذهبدی این شهرستان شدند ، این تعمیرات به همت گروه های عملیاتی مدیریت برق شهرستان بشاگرد با موفقیت انجام گرفت.
کد خبر: ۱۱۴۷۱۲۶
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۰ 04 January 2024

 

به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان// «علی هاشم پور» بهره‌بردار برق شهرستان بشاگرد با تشریح اقدامات انجام شده عنوان کرد :طی دو روز کاری در جهت حفاظت پست هوایی در مواجهه با تخلیه ولتاژ صاعقه اقداماتی اصلاحی انجام شد.

بهره‌بردار برق شهرستان بشاگرد در ادامه افزود: طراحی سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط ، اجرای سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، تست سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، اصلاح سیم کشی سیستم اتصال زمین نول و برقگیر فشار متوسط پست هوایی ، تعویض برقگیر فشار متوسط پست هوایی، تعویض کات اوت فیوز پست هوایی از جمله اقداماتی است که در راستای اصلاح و بهینه سازی پست هوایی مذکور انجام گرفت.

بهروز بهادری مدیر برق شهرستان بشاگرد نیزانجام این تعمیرات را ضروری دانست و اظهار داشت : با بهره مندی از توان بومی و داخلی این تعمیرات با موفقیت انجام شده است ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻄﻮط ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ، تراﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهﺎﯼ زﻣﻴﻨﯽ و هوایی ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ را ﺑﻌﻬﺪﻩ دارند , اهمیت ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯼ بیش از پیش احساس می شود و هر گونه نارسایی و ﮐﻤﺒﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و اختلال در فرایند توزیع برق می ﮔﺮدد، ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﻴﺎدﻩ ﺳﺎزﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ترانس ها ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮق و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﺋﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ های ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوﯼ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد داراﯼ سطوح وﻟﺘﺎژ متفاوت هستند و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﯼ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در دو ﺳﻮﯼ اﻳﻦ ولتاژها و هماهنگی و همسازی های ﻻزم در روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ از ﺁﻧﻬﺎ از اهمیت ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ، ﮔﺮدﺁورﯼ و ﭘﺮدازش دادﻩ ها ، ردﻳﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﯼ ﻋﻴﺒﻬﺎ و ﻧﻘﺼﻬﺎ از ﭘﺮ اهمیت ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ اﻳﻤﻦ از ﺷﺒﮑﻪ ها اﺳﺖ . ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﻣﻬﻢ همواره ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻩ های ﭘﺮدازش ﺷﺪﻩ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ ، هماهنگ و ﻳﮑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از اﻳﻦ رو ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ را ﻣﻄﻠﻮب و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺎﺋﯽ در ﺑﺮﻗﺮﺳﺎﻧﯽ را هموار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد هماهنگ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪهای درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺁن اﺳﺖ . همین وﻳﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﻻزم را ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ . در همین راﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻴﺒﻬﺎ و ﻧﻘﺼﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ رویکردهای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداران ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮاﯼ روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ رخدادهای ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

انتهای پیام//

برچسب ها: بهره بردار برق
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار