یادتان باشد نپرسید چه کسی کادر درمان را به دم تیغ کرونا داد

یادتان باشد نپرسید چه کسی کادر درمان را به دم تیغ کرونا دادانتهای پیام/*