استفاده از cardiosphere-derived cells در درمان کوید ۱۹

سلولهای Cardiosphere-derived ، سلولهای استرومال/ پروژنیتور هستند که از بافت قلب مشتق شده اند با پروفایل آنتی ژنیِ مشخص (CD105+, CD45−, CD90low). این سلولها از سال ۲۰۰۷ در ترایالهای مختلفی تست شدند که نشان داده شده دارای اثرات ایمنومدولاتوری و ضد التهابی هستند.

در این case series مشخص شد که تزریق وریدی این سلولها در افراد مبتلا به کوید ۱۹ کارآمد و ایمن است.

شش بیمار ۱۹-۷۵ ساله تحت این درمان قرار گرفتند که همگی نیاز به ونتیلاتور داشتند و همگی زنده ماندند.

بیشتر بیماران دریافت کننده ی این سلولها بهبود در مارکرهای التهابی نشان دادند و پس از تزریق بیومارکرهای d-dimer و cardiac troponin I آنها کاهش داشته است.

این سلولها چندین مسیر سایتوکاینی (مثل TNFα, IFN-γ, IL-1β, IL-6 که مرتبط با پیشرفت بیماری و نتایج ضعیف در عفونت کوید ۱۹ می شوند) را هدف قرار می دهند.
این مطالعه دارای محدودیتهایی است از جمله نداشتن گروه کنترل و تعداد کمِ گروه تست.

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00395-020-0795-1