مکانیزم ارتباط سلولی و فن آوری های موجود

در این مقاله جامع و کم نظیر مکانیزم های ارتباط سلولی و فن آوری های موجود مورد استفاده برای شناسایی و توصیف هویت سلول ها مرور شده است.

 مکانیزم ارتباط سلولی و فن آوری های موجود

مکانیزم ارتباط سلولی و فن آوری های موجود

مکانیزم ارتباط سلولی و فن آوری های موجود

مکانیزم ارتباط سلولی و فن آوری های موجود

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590920301375?dgcid=author