زورگیری در قالب عوارضی سر جاده از اهالی همه روستاهای بخش مرکزی بندرعباس

زورگیری در قالب عوارضی سر جاده از اهالی روستای قلاتوانتهای پیام/*