معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
هیچ شهرستانی وضعیت سفید ندارد

هیچ شهرستانی وضعیت سفید نداردانتهای پیام/*