موارد ۱۹ گانه علل مرگ مشکوک که باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و از صدور گواهی فوت و جواز دفن خودداری می‌گردد

موارد ۱۹ گانه علل مرگ مشکوک که باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و از صدور گواهی فوت و جواز دفن خودداری می‌گرددانتهای پیام/*