بیماران فوت شده با تشخیص اولیه یا شک به کرونا، به عنوان ابتلای قطعی به کرونا در نظر گرفته شود

بیماران فوت شده با تشخیص اولیه یا شک به کرونا، به عنوان ابتلای قطعی به کرونا در نظر گرفته شودانتهای پیام/*