تیتر روزنامه ندای هرمزگان شهردار قشم و عکس تشییع شهید!!!

سوتی روزنامه مدعی ندای هرمزگان در خصوص اشکالات وایرادات سایر همکاران. تیتر شهردار قشم وعکس تشییع شهید

تیتر روزنامه ندای هرمزگان شهردار قشم و عکس تشییع شهید!!!