نمایندگان مجلس چرا در خصوص نفت جی سکوت کرده‌اند

نمایندگان مجلس چرا در خصوص نفت جی سکوت کرده‌اندانتهای پیام/*