احمد مرادی نماینده مطالبه‌گر هرمزگان شجاعانه از عدم همراهی رئیس‌جمهور در سفر به بندرلنگه می‌گوید؛
سفر رئیس جمهور باید دست آورد داشته باشد و الا نامه‌نگاری خالی ثمری ندارد